portrety na zamĂłwienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

 

 

Przyjmowanie zamówie? jest czasowo zawieszone. Zapraszam w terminie pó?niejszym.

-------------------------


Zamówienia dokonujemy za pomoc? formularza lub wysy?aj?c wiadomo?? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. . W zamówieniu umieszczamy dane kontaktowe (imi? i nazwisko osoby zamawiaj?cej, numer kontaktowy, adres na jaki ma zosta? wys?ana praca).

 

 

Wybór materia?ów

Rozpoczynam rysowa? portret maj?c dost?pne materia?y ?ród?owe w formie 1 do 3 fotografii, ze wskazaniem jednej preferowanej (pliki .jpg, tiff lub .png). Ch?tnie zapoznam si? z krótk? notatk? o osobach portretowanych. Dzi?ki niej lepiej poznam osoby, które portretuje i praca b?dzie bardziej autentyczna.  Z góry prosz? o okre?lenie formatu oraz techniki.

 

Je?eli maj? Pa?stwo zapytania, sugestie lub w?asne pomys?y prosz? o zasygnalizowanie ich przed rozpocz?ciem pracy. Bardzo ch?tnie si? z nimi zapoznam. Prosz? pami?ta?, ?e zmiana techniki, formatu oraz rodzaju portretu w trakcie pracy lub po zako?czeniu pracy jest niedozwolona.  Wi??e si? z dodatkowymi kosztami dla zlecaj?cego.

 

Praca nad portretem

Praca powstaje przez 2 do 3 dni. W przypadku, gdy zale?y Pa?stwu na czasie, prosz? o stosown? informacj? z  konkretnym terminem. Po uko?czeniu portretu przesy?am fotografi? pracy na Pa?stwa e-mail, w celu akceptacji. Zdj?cie dokumentacyjne mo?e nieznacznie ró?ni? si? od orygina?u, na co prosz? wzi?? poprawk?. Po zapoznaniu si? z Pa?stwa opini? i ewentualn? korekt?, przesy?am gotow? prac? na podany adres.

Dodam, ?e w sytuacji wielu zamówie? na bardzo zbli?ony termin obowi?zuje kolejno?? realizacji zgodna z kolejno?ci? zamówienia. Od tej zasady mog? odst?pi? (tylko) po indywidualnych ustaleniach z klientem.

 

Wysy?ka

Portret zostaje zapakowany w bezpieczn? tub? oraz przes?any na Pa?stwa adres. Dostarczenie pracy zajmuje poczcie polskiej oko?o 2 do 4 dni roboczych. Kurierowi 1 do 2 dni.

 

P?atno??

P?atno?ci zazwyczaj regulujemy gotówk? lub przelewem na konto po wykonaniu us?ugi.

Zaliczka wymagana jest w niektórych przypadkach, a jej wysoko?? ustalana jest indywidualnie, zale?nie od zlecenia.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?