portrety na zamówienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

"Najpi?kniejsze cojestna?wiecie, topogodne oblicze." A. Einstein

Najcz??ciej zadawane pytania


Co daje nam zamwienie portretu?
Odp: Zamawiaj?c portet maja Pa?stwo pewno??, i? otrzymaj? unikatowe dzie?o za rozs?dn? cen?. W przypadku upominku, dla bliskich zapewniam o wzruszeniu jakie wzbudzi.

Czym kierowa? si? przy wyborze fotografii?

Odp: Przy wyborze fotografii kierujemy si? jak najwi?ksz? zgodno?ci? zdj?cia i wizerunku osoby portretowanej. Wa?nym czynnikiem jest rwnie? ostro?? fotografii i kadr.

Jaki jest czas trwania realizacji zamwienia?

Odp: Narysowanie jednego portretu trwa od 2-3 dni, aczkolwiek istnieje mo?liwo?? wykonania go w krtszym czasie. Portret powinien by? u Pa?stwa w ci?gu 7 dni roboczych od z?o?enia zamwienia i przes?ania zdj??.


W jaki sposb regulujemy p?atno?ci?
Odp:
P?atno?? regulujemy dokonuj?c przelewu na konto po z?o?eniu zamwienia.
W przypadku, gdy osoba zamawiaj?ca nie ma mo?liwo?ci dokonania wp?aty z w?asnego konta prosz? o przelew dokonany korzystaj?c z us?ug Poczty Polskiej.


Jak transportowana jest praca?
Odp: Prace przesy?am w profesjonalnej i bezpiecznej tubie tekturowej.

Czy istnieje mo?liwo?? rabatu?
Odp: Przygotowa?am kilka opcji, ktre mam nadziej? przyczyni? si? do Pa?stwa satysfakcji i wp?yn? na decyzj? odno?nie z?o?enia zamwienia. W celu zapoznania si? z zasadami prosz? o kontakt mailowy.

Kiedy najlepiej dokonywa? zamwie??
Odp: Do zamwie? nale?y podchodzi? elastycznie, w zale?no?ci od terminu w jakim zale?y Pa?stwu na portrecie. Je?eli jest to termin oko?owalentynkowy, Bo?onarodzeniowy, Dzie? Matki etc. tzw. HOTdate prosz? o wzi?cie tego pod uwag?. Najlepiej pomy?le? o tym wcze?niej.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?