portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Prezent dla rodziny

Pan August zapragn?? przedstawi? swoj? rodzin? na obrazie rodzinnym o czym poinformowa? mnie mejlowo. Po ?ywej korespondencji okre?lili?my technik?, czas wykonania i cen?. Zgromadzili?my potrzebne materia?y czyli fotografie, wykonali?my szkic. Po akceptacji projektu portret powstawa? zgodnie z sugestiami zamawiaj?cego. Powsta?y portret to prezent od rodziny dla Seniorów. Rodzice byli oczarowani.

 

 

Dla internautów proponuj? podobnie jak dla Pana Augusta wykonanie portretu rodziców. W sztuce portret taki okre?la si? mianem portretu grupowego, rodzinnego z dowoln? ilo?ci? osób. Taki portret mo?na sporz?dzi? z pojedynczej lub z wielu po??czonych fotografii, na których widoczni s? cz?onkowie rodziny. W kwestii techniki portret rodzinny nie ró?ni si? niczym od pojedynczych portretów, czy portretów par. Do wyboru mamy takie techniki jak o?ówek grafitowy, sepia, w?giel i bia?a kreda, pastel sucha oraz w wyj?tkowych sytuacjach malarstwo olejne.

 

Warto, powa?nie zastanowi? si? nad zamówieniem tego typu portretu ze wzgl?du na niebywa?y presti? z jakim by? on zawsze uto?samiany. Na portretach rodzinnych by?y przedstawione g?ównie rodziny, które by?o na to sta? czyli arystokracja, rodziny królewskie, bogate rody. W mojej opinii portret rodzinny jest warto?ciow? pami?tk?, dziedzictwem dla przysz?ych pokole? oraz bogactwem rodziny i domu. Obecnie portret taki jest rzadko?ci? na rynku sztuki.

Studio Art-Deluxe jako jedna z pierwszych i nielicznych pracowni artystycznych oferuje mo?liwo?? wykonania profesjonalnych portretów rodzinnych, pragn?c, aby kultura portretowania rodzin nie zanik?a. 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?